نظرات و پیشنهادات

11 + 7 =
پاسخ پرسش ساده ریاضی فوق را در کادر بالا بنویسید. بطور مثال برای جمع 1 + 3 باید 4 وارد نمود.