OEM

در این صفحه نمونه ای از طراحی و مونتاژ بردهای الکترونیکی انجام شده توسط شرکت جهان الکترونیک که به صورت مفهوم OEM با مشتریان توافق شده است را مشاهده می کنید.

کاربرد در صنعت مخابرات و IT
کاربرد در صنعت الکترونیک
کاربرد در صنعت الکترونیک
کاربرد در صنعت پزشکی