مانور زلزله

مانور زلزله در شرکت جهان الکترونیک در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید. برنامه ریزی های مربوط به مانور و تمرینات از چند روز قبل آغاز شد و نقاط امن و خطرناک سازمان شناسایی گردید. همچنین کمیته ایمنی و مقابله با زلزله متشکل از مدیران ارشد و واحد سیستم و روش تشکیل شد .

در روز مذکور آژیر خطر در ساعت 16:12 دقیقه در شرکت به صدا درآمد و کارمندان شرکت جهان الکترونیک با راهنمایی کمیته ایمنی مرحله پناهگیری را شروع کردند و ۱ دقیقه بعد همزمان با اتمام آژیر کارمندان از ساختمان خارج شده و آن را را تخلیه کردند .طبق اطلاع رسانی قبلی و همچنین راهنمایی افراد کمیته پس از قطع آژیر، افراد به محلی در نزدیکی پارکینگ شرکت تجمع یافتند  .مجموع زمان تخلیه کل افراد از ساختمان ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه بود.

از اهداف برگزاری مانور در شرکت جهان الکترونیک می توان به ایجاد آمادگی برای واکنش های صحیح و سریع در برابر زلزله، آتش سوزی و دیگر حوادث ناگوار اشاره کرد.

در این مانور کارمندان شرکت جهان الکترونیک با به صدا درآمدن آژیر نحوه مواجهه با زلزله احتمالی، پناه گیری و امدادرسانی به مصدومان را تمرین کردند.

 

 

 

پیگیری اخبار