وایت پیپر: تست تمیزکاری الکترونیک ( پارت1)

ارائه شده توسط جیسون فولرتون

راه حل های شروع مونتاژ

چکیده

این مطالعه یک بررسی و مقایسه ی عملکرد فلوکس های لحیم کاری نوکلین موجود در ویو است که از سیتم تجاری متمرکز قابل دسترس و تست تمیزکاری و آزمایش مقاومت عایق سطح استفاده می کنند.

کوپن های تست فلوکس برای هر دو آزمایش طبق TM-650 2.6.3.3. IPC آماده شدند.کوپن های IPC  B-24 با استفاده از پروسه ی لحیم کاری ویو لیدفری تولید شدند. سپس کوپن ها برای SIR که به ازای هر J-STD-004B با استفاده از IPC  TM-650 2.6.3.7 تست می شدند و بعد با تست های تمیزکاری متمرکز مورد آزمایش قرار می گرفتند.

نتایج به دست آمده از 15 فلوکس نوکلین ارائه شده است: 3تا از این فلوکس ها دارای VOC- باقی مانده ی مجاز و فلوکس های فرار هستند و 2تا از آن فلوکس ها دارای پایه ی الکلی، باقی مانده ی مجازو فلوکس های فرار می باشند و 10تای دیگر بر پایه ی الکل و

مجاز به داشتن باقی مانده هستند. نتایج 6 عدد از این فلوکس ها در بخش اول این مطالعه نشان داده شده است.

واگرایی در نتایج آزمایش بین قبولی/ رد تست SIR در j-STD-004B با الزام حداقل 100 مگا اهم و بین نتایج تمیزی/ کثیفی که توسط سیستم تست تمیزکاری ارائه می شوند. شاخص خوردگی(CI) بر اساس نتیجه ی تست های تمیزکاری متمرکز با ارزش های SIR نهایی برای فلوکس ها مقایسه می شود.

مقدمه

تست مقاومت عایق سطح

روش های مختلفی جهت انجام تست SIR برای باقی مانده های فلوکس نوکلین وجود دارد که شامل آن هایی است که توسط سازمان های استاندارد صنعتی ژاپنی، بلکور و IPC منتشر شده اند. همه ی روش های تست SIR، آزمایش های پیش بینی قابلیت اطمینان الکتروشیمیایی برای فلوکس های نوکلین را تسریع می کنند که شامل شرایط تولید و عوامل محیط خدماتی در انواع روش های تست می شوند. اگرچه شرایط خاص ممکن است در این آزمایشات متفاوت باشند، اما هر آزمایشی شامل ویژگی های ذیل است:

  1. کوپن های آزمایش از الگوهایی به شکل شانه با عرض و فاصله ی تعریف شده استفاده می کنند.

  2. برای هر الگوی شانه فلوکس کافی بارگذاری می شود.

  3. کوپن ها در سیستم لحیم کاری ویو هم در جهت شانه ی رو به بالا ( قبل از حرارت و بدون تماس ویو لحیم با شانه) و هم در جهت شانه ی رو به پایین ( قبل از حرارت و در زمان تماس ویو لحیم) پردازش می شوند.

  4. شامل گرایشاتی است و سرعت بخشیدن به دمای ثابت و محیط های دارای رطوبت را به نمایش می گذارد.

  5. حداقل معیار مقاومت قبولی/ رد سنجیده می شود.

  6. کارشناسی کیفی قبولی/ رد بعد از تهویه ی محیطی مورد نیاز است.

ادامه دارد...

 

 

پیگیری اخبار