وایت پیپر: تست تمیزکاری الکترونیک ( پارت2)

استخراج متمرکز و تست تمیزکاری

سیستم های تست تمیزکاری که از نظر تجاری در دسترس هستند و در این مطالعه مورد استفاده قرار می گیرند، از روش جدید استخراج متمرکز برای تست جداسازی فلوکس روی سطحی که فلوکس روی آن است، استفاده می گردد. این سیستم از بخاری که از آب دیونیزه تولید شده است و دارای نیروی مکش است، برای استخراج محلول فلوکس باقی مانده و آب استفاده می کند. این بخار شامل کوپن PCB یکپارچه است که در محلول استخراج غوطه ور شده است. یک انحراف در کل مجموعه ی سطح غیر متصل PCB اعمال می شود و جریان در کل این سطح اندازه گیری می شود. زمانی که این جریان به مقدار بحرانی می رسد، "سانحه ی نشت جریان" نامیده می شود. این سیستم، اگر جریان کمتر از مقدار بحرانی برای حداقل زمان مشخص شده باشد، نتیجه ی تمیز و شفافی را گزارش می دهد؛ در غیر اینصورت، نتیجه ی این گزارش نادرست و لکه دار خواهد بود.

 

روش های تست

تست SIR در IPC J-STD004B

(موارد لازم برای لحیم کاری  فلوکس)

IPC J-STD-004B نیاز به تست SIR برای تولیدکنندگان فلوکس نوکلین دارد. این استاندارد به IPC TM-650-2.6.3.7 (مقاومت عایق سطح) برای موقعیت های خاص در جهت انجام این آزمایش اشاره دارد که نیازمند دوره ی 7 روزه ی تست می باشد و به IPC TM-650 2.6.3.3B (مقاومت عایق سطح فلوکس) برای آماده سازی کوپن های تست، مربوط است.

 

روش های تست ذکر شده ی فوق برای شرایطی که تست SIR انجام می شود، اعمال می گردد. کوپن تست IPC B-24 با 4 الگوی شانه ای برای هر کوپن مشخص می شود. هر الگوی شانه ای منحصر به فرد مس ساده، خطوط عرض 0.4 میلی متری و فضای 0.5 میلی متری بین شانه ها را حفظ نکرده است. کوپن های تست مورد استفاده در این مطالعه، یک نسخه ی اصلاح شده از کوپن B-24 است که ویژگی کلیدی با تفاوت اندک در شکل فاکتور PCB را حفظ می کنند.(تصویر1)

موقعیت های تست با رطوبت نسبی 40 ± 2°C و 90 ± 3% مشخص می شود. طی دوره ی 7 رو زه ی قرار گرفتن در معرض شرایط محیطی، جریان انحرافی مستقیم 25 ± 1V/mm بین فاصله های مجاور الگوهای شانه اعمال می شود. این جریان 12.5 ± 0.5V روی کوپن B-24 با 0.5mm فضای شانه ای برابر است.

خروجی کیفی کلیدی J_STD-004B  تستSIR  اندازه گیری مقاومت بین الگوهای مجاور شانه ای است. این اندازه گیری های SIR در حداکثر فاصله ی زمانی 20 دقیقه در زمان آزمایش تهویه ی محیط، انجام گرفته اند.

معیار های گذراندن تست SIR  شامل موارد زیر است:

  1. ی اندازه گیری ها و سنجش ها ی SIR بین شانه های مجاور کمتر از 100 مگا اهم در طول 24  تا 168 ساعت مدت زمان تهویه است. (  SIR > 8)

  2. نباید هیچ مدرکی از جا به جایی الکتروشیمیایی که فضای کانداکتور را بیش از 20 درصد کاهش می دهد، وجود

  3. نباید هیچ خوردگی در کانداکتورهای شانه وجود داشته باشد.

   معاینات بصری برای جا به جایی الکتروشیمیایی و خوردگی بعد از تست SIR  در بزرگنمایی 30-40X در میدان نور و میدان بدون نور و تاریک، انجام می شود.

ادامه دارد...

 

 

 

 

 

پیگیری اخبار