وایت پیپر: تست تمیزکاری الکترونیک ( پارت3)

استخراج متمرکز و تست تمیزکاری

 در سیستم تست از قسمت ورودی بخار برای استخراج یک تمونه آب دیونیزه و فلوکس باقی مانده از نقطه ی متمرکز تقریبی 0.1 in2 (6.45mm2) استفاده می کند. سیستم تست برای استخراج بقایای فلوکس بوسیله ی گرم کردن آب دیونیزه شده و هدایت آن به محل تست (فلش قرمز در تصویر 2) که در معرض مکش محلول و در نهایت جمع آوری آن در مخزن (فلش آبی در تصویر 2)  قرار دارد، طراحی شده است.

 

تصویر2:استخراج متمرکز و تست تمیزکاری قسمت ورودی بخار

 

این چرخه  9بار برای تولید مقدار بقایای کافی برای پر کردن مخزن انجام می شود و به نقطه ای می رسد که در آن کوپن تست پوشش داده می شود. سیستم تست، یک انحراف شناخته شده ای  (10VDC) را در سراسر الکترودهای کوپن تست اعمال می کند و جریان را در هر  0.25 ثانیه اندازه گیری می کند.

سیستم تست، معیارهای پذیرش متفاوتی را دارد. سخت گیرانه ترین معیاربرای استفاده در مجموعه ی IPC Class 2/3 و معیار آسانتر برای استفاده در مجموعه ی IPC Class 1 توصیه می شود. لازم به ذکر است که هیچ یک از مشخصات IPC  مربوط به این آزمون نیست و انتخاب انواع کلاس های IPC به عنوان نماینده ی حد مجاز برای کلاس 2/3 یک جریان اندازه گیری شده ی زیر 250µA برای حداقل هر 120 ثانیه است. حد مجاز برای کلاس 1، جریان اندازه گیری شده ی زیر  500µA برای حداقل هر 60  ثانیه است. برای هر دو موقعیت، چرخه های تستی که به حد مجاز می رسند، به عنوان تمیز (CLEAN) و چرخه های تستی که به حد مجاز نرسند، به عنوان کثیف(DIRTY)  شناخته می شوند.

به علاوه، سیستم تست تمیزکاری متمرکز، معیاری را نشان می دهد که شاخص خوردگی (CI) نامیده می شود. این شاخص با تقسیم حداکثر جریان موجود در طول تست یا با تقسیم حداکثر جریان تست با در نظر گرفتن زمان لازم برای رسیدن به حد مجاز، محاسبه می شود.

محاسبه ی تعیین CI  برای هر تستی نشان می دهد که CI پایین تر، ارجحیت دارد. برای ارجاع، کلاس 2/3 از 250µA در 120 ثانیه می تواند به CI 2.08  تبدیل شود. این بدان معنی است که CI بالاتر از 2.08  نشان دهنده ی یک نتیجه ی آزمون کثیف برای نوع 2/3 است.CI کلاس 1 برای 500µA در 60 ثانیه 8.33 است.

 

 

 

 

پیگیری اخبار