اندیشکده جهان با حضور جناب آقای دکتر سقایی

جلسه راه اندازی اندیشکده جهان با هدف تولید "همکار جهانی"  در روز ۱۴ اسفند ماه در محل شرکت جهان الکترونیک با حضور جناب اقای دکتر سقایی، مشاور کیفی سازمان و پرسنل شرکت برگزار گردید.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل:

⁃ اشنایی با مفهوم کیفیت
⁃ تعریف کار با کیفیت
⁃ شناسایی نیازهای اساسی، عملکردی، انگیزشی مطرح شد.

 

همچنین نتایج تحقیقات صورت گرفته در بخش خدمات چندین صنعت مختلف در قالب برگزاری یک کارگاه عملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.