چشم انداز کسب و کار صنعت جهانی الکترونیک

امروزه تغییرات سیاسی و منطقه ای بر روی همه ی صنایع تاثیر به سزایی دارد و رشد اقتصادی متاثر از این دو مقوله می باشد و صنایع الکترونیک نیز از این امر به دور نیستند و در این مقاله به بررسی رشد اقتصادی و آینده صنایع الکترونیک و سهم بازار و بخصوص آینده روند تولید PCB و سهم بازار منطقه پرداخته شده است.